Sheep

ᎤᏃᏕᏂ

(U-no-de-ni)

ENGLISH
CHEROKEE

English

I see a sheep.

Cherokee

Tsi-gok-ti-ha u-no-de-ni.

Sheep

ᎤᏃᏕᏂ

(U-no-de-ni)

ENGLISH
CHEROKEE
SHOW IN A SENTENCE

English

I see a sheep.

Cherokee

Tsi-gok-ti-ha u-no-de-ni.