one cent

ᏐᏉ ᏎᏂᏏ

(sho-gwo shen(i)-shi)

ENGLISH
CHEROKEE

English

How do you say one cent?

Cherokee

Do-a-di sho-gwo shen(i)-shi?

one cent

ᏐᏉ ᏎᏂᏏ

(sho-gwo shen(i)-shi)

ENGLISH
CHEROKEE
SHOW IN A SENTENCE

English

How do you say one cent?

Cherokee

Do-a-di sho-gwo shen(i)-shi?